Documenten luchtvaart

Documenten Luchtvaart 2021 

 


Documenten Luchtvaart 2020

 • Ingediende zienswijzen van organisaties op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050
  Overzicht in welke bundel (1 tot en met 8) de zienswijze van de organisatie is opgenomen
  Bundel 1
  Bundel 2|
  Bundel 3
  Bundel 4
  Bundel 5
  Bundel 6
  Bundel 7
  Bundel 8
   
 • Effecten van COVID-19 op de Nederlandse luchtvaart, 21 oktober 2020
  De coronacrisis heeft een ongekende impact op de luchtvaart. Naarmate COVID-19 zich over de wereld verspreidde stelden steeds meer landen reisrestricties in. Daardoor kwam het personenvervoer door de lucht vrijwel volledig tot stilstand: in april verwerkten de Nederlandse luchthavens 98 procent minder passagiers dan een jaar eerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SEO Economisch Onderzoek de effecten voor de luchtvaart doorgerekend van vier mogelijke toekomstscenario’s.

 • Rapport Sturen in een volatiel domein, 21 oktober 2020
  In september 2019 is de commissie governance en participatie luchtvaart van start gegaan naar aanleiding van een vraag van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Kort gezegd ging de vraag over het trekken van lessen. Lessen uit de wijze waarop bestuur, beleid en uitvoering – de governance - in de luchtvaart geregeld waren de afgelopen jaren. Lessen uit de wijze waarop mensen en hun organisaties betrokken waren – de participatie. Die vraag heeft een zoektocht van de commissie in gang gezet.

 • Kamerbrief over toetsbrieven Ontwerp-Luchtvaartnota, 6 augustus 2020
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitvoeringstoetsen van de Ontwerp-Luchtvaartnota van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De uitvoeringstoetsen zitten als bijlage bij de Kamerbrief.

 • Kamerbrief met reactie op adviezen Ontwerp-Luchtvaartnota, 27 juli 2020
  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de adviezen over de milieu-informatie in de plan-MER van de Luchtvaartnota en over de economische effecten daarvan. De adviezen zijn bijlagen bij de Kamerbrief.

 • Nederlands luchtvaartveiligheids-programma 2020-2024, Kamerbrief 21 februari 2020
  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het Nederlands luchtveiligheidsprogramma (NLVP) met aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer. Het NLVP beschrijft hoe de vliegveiligheid is geborgd in samenhang tussen beleid, toezicht en de luchtvaart-organisaties. Het NLVP geeft hiermee onder andere invulling aan de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid op Schiphol nader in te vullen.

 • Drie economische studies op het gebied van luchtvaart, Kamerbrief 10 januari 2020
  Drie studies over Schiphol die zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Een studie over de economische betekenis van Schiphol door Decisio. Twee studies over de netwerkfunctie van Schiphol door SEO economisch onderzoek.

Documenten Luchtvaart 2019

 • Drie onderzoeken op het gebied van luchtvaart, Kamerbrief 18 november 2019
  Drie studies op het gebied van luchtvaart die zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  Twee studies naar de economische betekenis van luchtvracht op Schiphol door Decisio en SEO en een vervolgmeting van het draagvlakonderzoek Luchtvaart in Nederland door Motivaction.
   
 • Beantwoording schriftelijke vragen Programma Aanpak Stikstof (PAS) en luchtvaart, Kamerbrief 15 oktober 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in relatie met de luchtvaart. Ze gaat in op:
  • stikstofdepositie;
  • vergunningen van luchthavens in het kader van de Wet natuurbescherming;
  • route-alternatieven Wezep;
  • appendices van het wettelijk rekenvoorschrift voor geluidberekeningen regionale luchthavens.
    
 • Beantwoording Kamervragen alternatieve luchtvaatnota, Kamerbrief 14 oktober 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de alternatieve luchtvaartnota 'Een nieuw toekomstbeeld voor luchtvaart' van Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.
   
 • Nadere informatie quick scan luchthaven in zee, Kamerbrief 7 oktober 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de inhoud van de quick scan voor een luchthaven in zee. Zie ook de Kamerbrief van 8 februari 2019.
   
 • Beantwoording vragen uit luchtvaartgesprekken, oktober 2019
  In 2018 voerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met Nederlanders gesprekken over de luchtvaart. Daarbij werden veel vragen gesteld die IenW in dit document beantwoordt. De antwoorden gaan uit van de stand van zaken tot en met juni 2019.

 • Diverse onderwerpen luchtvaart, Kamerbrief 5 september 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen uit de luchtvaart:
  • stand van zaken Luchtvaartnota;
  • notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening;
  • civiel-militaire samenwerking luchtverkeersdienstverlening;
  • stand van zaken iCAS;
  • aanpak stikstofdepositie;
  • voorbereiding luchtverkeersdienstverlening Lelystad Airport;
  • vervolg aanpak geluidshinder in Eijsden.
    
 • Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota, Kamerbrief 5 juli 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart op de lange termijn en de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.
   
 • Position papers met bijlagen, belanghebbenden Luchtvaartnota 2020-2050, juli 2019
  In deze documenten geven belanghebbenden hun visie op de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betrekt hun ideeën bij de Luchtvaartnota 2020-2050. De documenten zijn afkomstig of in opdracht van Easy Jet, ANVR, SATL, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam, NVL en IenW.
   
 • Publieksonderzoek NRD voor Luchtvaartnota 2020-2050, mei 2019
  Hoe kijken Nederlanders aan tegen de denkrichtingen en het toetskader die het ministerie van IenW voorstelt om te komen tot de nieuwe Luchtvaartnota? Dat staat in het Kwalitatief publieksonderzoek Notitie reikwijdte en detailniveau voor het plan-MER voor de Luchtvaartnota 2020-2050. MetrixLab deed het onderzoek van mei 2019 in opdracht van IenW.
   
 • Schone en stille luchtvaart, Longread verkenning technologische innovatie duurzaam vliegen, Blueconomy, 13 mei 2019
  Verkenning voor de innovatie-agenda van de Luchtvaartnota 2020-2050 over de mogelijke bijdrage van technologische
   vernieuwing aan thema’s in de nota.
   
 • Tijdlijn Luchtvaartnota 2020-2050 en milieueffectrapportage (plan-MER)
  Tijdlijn procedure en inspraak Luchtvaartnota 2020-2050 en milieueffectrapportage plan-MER.
   
 • Rli-advies Luchtvaartbeleid een nieuwe aanvliegroute, 18 april 2019
  Het advies richt zich op een nieuw luchtvaartbeleid om in te spelen op de groei van de luchtvaart, de klimaat- en leefomgevingsbelangen de zorg om het afnemende vertrouwen in de overheid en de luchtvaartsector. Dit is een bijlage bij de Kamerbrief Diverse onderwerpen luchtvaart van 18 april 2019.
   
 • Diverse onderwerpen luchtvaart, Kamerbrief 18 april 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt een brief over diverse onderwerpen uit de luchtvaart naar de Tweede Kamer:
  • Jaarverslag Omgevingsraad Schiphol 2018;
  • stress tests stroomnetwerk Schiphol;
  • luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Qatar;
  • civiel-militaire samenwerking luchtverkeersdienstverlening;
  • Eindhoven na 2019: aanvulling analysefase;
  • advies Proefcasus Eindhoven Airport;
  • aanpak geluidshinder Eijsden;
  • historische luchtvaart;
  • Schiphol;
  • programmering en participatie 2019;
  • stand van zaken Luchtvaartnota;
  • advies Raad Leefomgeving en Infrastructuur;
  • evaluatie studie EASA;
  • toezicht arbeids- en rusttijden bij buitenlandse luchtvaartmaatschappijen;
  • sociale normen in de luchtvaart;
  • vliegverkeer ter hoogte van Oegstgeest en Alkmaar.
    
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luchtvaartnota 2020-2050, 20 maart 2019
  In de Luchtvaartnota 2020-2050 schetst IenW een nieuwe toekomst voor de luchtvaart in Nederland. Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de nieuwe Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), gepubliceerd op 20 maart 2019. De mer beschrijft de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor de leefomgeving.
   
 • Resultaten quickscan luchthaven in zee, Kamerbrief 8 februari 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen ((IenW) stuurt de resultaten aan van de quickscan luchthaven in zee naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij uitgebreid in op de resultaten.

 • Bronnen literatuurstudie luchthaven in zee
  Veel van de bestaande kennis over een luchthaveneiland in de Noordzee komt uit onderzoeken in de periode 1997-2003. Dit archiefmateriaal is niet in alle gevallen online terug te vinden. Daarom hebben we de in de literatuurstudie van de quickscan luchthaven in zee genoemde documenten gescand en op deze website geplaatst. Enkele documenten zijn gepubliceerd naar aanleiding van een Wob-verzoek. Dit ging over de kosten van een luchthaven in zee en de beëindiging van onderzoeksprogramma Flyland. Enkele passages in die documenten zijn onleesbaar gemaakt vanwege Wob-richtlijnen.


Documenten Luchtvaart 2018
 

 • Opbrengst verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050), Kamerbrief 20 december 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) presenteert de opbrengst van de verkenningsfase van de Luchtvaartnota 2020-2050. Ze gaat in op een bloemlezing met beleidsvragen en de Kennisbasis. Dat is een overzicht van wetenschappelijke literatuur over luchtvaarthema’s.

 • Aanpak participatie Luchtvaart en reikwijdte Luchtvaartnota 2020-2050, Kamerbrief 22 juni 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar aanpak van een aantal luchtvaartdossiers en het overleg met maatschappelijke partijen. Waaronder de Luchtvaartnota 2020-2050 en de Luchtruimherziening.


Documenten Luchtvaart 2017
 

Cookie-instellingen