Doe mee

‘Doe mee’ geeft een overzicht van activiteiten en opvattingen over luchtvaart in Nederland.

Lopende projecten

 

 

Aankondiging internetconsultatie: voorstel werkproces aanvragen zones voor drones

Van 21 november 2022 tot en met 15 januari 2023 ligt het voorstel wijzigingsprocedure voor zonering voor onbemande luchtvaartuigen (drones) ter consultatie. Werkt u in de dronesector, of bij de provincie of gemeente, of heeft u op een ander manier te maken met dronevluchten? Dan kunt u tijdens deze periode reageren op het voorstel.

Afwijken van EU-regels voor drones

In 2020 heeft Nederland EU-regels voor het vliegen met drones ingevoerd. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om zones aan te wijzen waarin afgeweken mag worden van de Europese standaardregelgeving. Op die manier kan goed tegemoet gekomen worden aan lokale bijzonderheden, bijvoorbeeld rondom bedrijven met risico’s op zware ongevallen. Het is belangrijk om ruimte te laten aan mogelijke nieuwe inzichten en veranderende situaties.

Wijzigingsprocedure voor zones voor drones

Daarom maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het mogelijk om een speciale zone voor drones aan te vragen. U volgt daarvoor een wijzigingsprocedure. Om de wijzigingsprocedure goed te doorlopen, heeft IenW een werkproces opgesteld. Op het voorgestelde werkproces voor de wijzigingsprocedure voor zonering voor onbemande luchtvaartuigen kunt u reageren.

Zelf reageren op voorstel wijzigingsprocedure

Wilt u uw mening geven over het voorstel wijzigingsprocedure voor zonering voor onbemande luchtvaartuigen? Dan kunt u tot en met 15 januari 2023 reageren door het invullen van dit formulier. Heeft u vragen over de internetconsultatie of het indienen van uw reactie, dan kunt u contact opnemen met droneloket@minienw.nl. Na de sluiting van de internetconsultatie vatten we de binnengekomen reacties samen. Houd de website luchtvaartindetoekomst.nl in de gaten voor deze terugkoppeling.

Lees verder ‘Zonering voor onbemande luchtvaartuigen’ over de aanleiding voor het opzetten van een wijzigingsprocedure, het voorstel voor het werkproces voor de wijzigingsprocedure (op pagina 8 en 9) en wie welke rol daarin heeft.

 

 


Aankondiging internetconsultatie Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023

 

Van 4 november tot en met 1 december 2022 ligt de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 ter consultatie. U kunt tijdens deze periode hierop reageren.

Jaarlijks voert luchthaven Schiphol onderhoudswerkzaamheden uit aan de start- en landingsbanen, om te voldoen aan Europese regels voor veiligheid. In 2023 zal Schiphol werken aan de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan, Buitenvelderbaan, Kaagbaan, Oostbaan en Polderbaan. Als een start- of landingsbaan in onderhoud is, heeft dat gevolgen voor het baan- en routegebruik van vliegtuigen. 

Schiphol heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagd om tijdens de onderhoudsperiode in 2023 af te kunnen wijken van de standaardregels in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol over baan- en routegebruik. Ook heeft luchthaven Schiphol gevraagd aan IenW om vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen. Om dit mogelijk te maken bereidt IenW een tijdelijke regeling voor. 

Zelf reageren op de tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023
Wilt u uw mening geven over de tijdelijke regeling baanonderhoud Schiphol 2023? Dan kunt u tot en met 1 december reageren op de website Overheid.nl | Consultatie Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023 (internetconsultatie.nl).

 

 

 

 

Afgeronde projecten

 

Aankondiging internetconsultatie invoering informatieplicht voor luchthavens

 

Van 15 september tot en met 29 oktober 2021 lag de ontwerpwijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een informatieplicht voor luchthavens ter consultatie. U kon tijdens deze periode hierop reageren.

De samenleving vraagt om meer regie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het luchtvaartdossier. Hiervoor is een versterking van de informatiepositie van de minister nodig. In de Luchtvaartnota en Uitvoeringsagenda die op 10 november 2020 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden is opgenomen dat er een informatieplicht voor luchthavens moet komen, ook voor burgerluchtvaart op militaire luchthavens.

Er wordt al veel informatie uitgewisseld tussen de luchthavens en de minister. Toch kan het gebeuren dat de minister binnen een bepaalde termijn informatie of gegevens nodig heeft voor een wettelijke taak of bevoegdheid. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het gewenst zijn om een beroep te kunnen doen op een wettelijke bepaling.

De ontwerpwijziging van de Wet luchtvaart heeft tot doel twee nieuwe artikelen op te nemen met een informatieverplichting voor de luchthaven Schiphol, de luchthavens van nationale betekenis (Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport) en de burgerexploitant op de militaire luchthavens Eindhoven Airport en vliegveld De Kooy. In deze artikelen wordt geregeld dat de exploitanten van deze luchthavens op verzoek van de minister verplicht zijn om, voor zover dit voor beleidsdoeleinden noodzakelijk is, informatie aan te leveren voor de vervulling van de taken van de minister van IenW zoals neergelegd in de Wet luchtvaart.

 

Zienswijzenprocedure ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit


Van 1 april 2021 tot en met 28 april 2021 kon u een zienswijze indienen op de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) voor Schiphol. Met de wijziging van het LIB wordt de grens van het luchthavengebied op enkele plaatsen beperkt aangepast. Deze aanpassing is onder andere noodzakelijk vanwege de verdubbeling van het zuidelijke rijbaanviaduct over de A4, onderdeel van de verdubbeling van taxibaan Quebec. Doel van deze verdubbeling is de veiligheid en de punctualiteit van het taxiën met vliegtuigen via de zuidelijke route rond Schiphol-centrum te verbeteren. Het gaat om technische wijzigingen, er zijn geen gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. In een Nota van Antwoord zullen wij inhoudelijk reageren op de ontvangen zienswijzen. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het definitieve besluit tot wijziging van het LIB. Voor meer informatie over de zienswijzenprocedure en het indienen van een zienswijze, kunt u terecht op www.platformparticipatie.nl/luchthavenindelingbesluitschiphol.

De documenten van de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingsbesluit kunt u hier vinden.


Zienswijzenprocedure ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit

Van 2 maart 2021 tot en met 29 maart 2021 kon u een zienswijze indienen op de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) voor Schiphol. Voor meer informatie over de zienswijzenprocedure en het indienen van een zienswijze, en de documenten waar u een zienswijze op kunt indienen, kunt u terecht op www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit.


Conferentie over synthetische kerosine

Op maandag 8 februari a.s. vindt de High Level Conference on Synthetic Sustainable Aviation Fuels (SAF) plaats. Deze online bijeenkomst is bedoeld om de gesprekken over synthetische SAF te versnellen en gunstige voorwaarden te scheppen voor de productie en inzet van synthetische brandstoffen. Het evenement is interessant voor beleidsmakers op het gebied van luchtvaart, vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, belanghebbenden op het gebied van milieu, academici en vertegenwoordigers van financiële instellingen en internationale en regionale organisaties.

Sprekers zijn o.a. minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, Andrea V─âlean, Europees commissaris voor Transport, Jean-Baptiste Djebbari, staatssecretaris voor Transport, Frankrijk, Andreas Scheuer, minister van Verkeer en Digitale Infrastructuur, Duitsland en Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Informatie en aanmelden


Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Op 13 januari hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het bijbehorende milieueffectrapport gepubliceerd. Van 15 januari tot en met 25 februari 2021 kon u hierover uw zienswijze indienen. Tijdens deze perioded werden op 9 en 11 februari 2021 informatiebijeenkomsten georganiseerd.


Denk mee over zones voor drones

Maakt u gebruik van drones voor uw werk of hobby? Onderzoekt u nieuwe toepassingen voor drones? Of heeft u een mening over het gebruik van drones? Deel dan uw kennis, ideeën en behoeften met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U kunt hier meer lezen over het participatieproces zones voor drones.


Inspraak Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Op 15 mei heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Luchtvaartnota gepubliceerd. Hierin staat een nieuwe koers voor de luchtvaart op de lange termijn. Van 29 mei tot en met 9 juli 2020 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website Platform Participatie. Lees meer over de Luchtvaartnota of de totstandkoming van de Luchtvaartnota.


Inspraak milieueffectrapportage (plan-MER) luchtruimherziening

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de herziening van het Nederlandse luchtruim? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 10 september tot en met 7 oktober 2019 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website Platform Participatie . De opbrengst gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het proces van de plan-MER die input oplevert voor het programma Luchtruimherziening.

Lees verder over de procedure over herziening van het luchtruim en op de pagina Herziening luchtruim.


Inspraak planmilieueffectrapportage (planMER) Luchtvaartnota 2020-2050

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de nieuwe Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De plan-MER beschrijft de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid. Van 20 maart tot en met 16 april 2019 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website PlatformParticipatie.nl.


Zienswijzenprocedure Lelystad Airport

Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kon u reageren op wijzigingen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Zo legt het besluit het maximaal aantal van 45.000 vliegbewegingen vast. In deze zienswijzenperiode kon u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit. Lees meer >


9 luchtvaartgesprekken

Hoe denken Nederlanders over luchtvaart? Welke wensen zijn er en welke zorgen leven er? Daarover gingen de zogeheten luchtvaartgesprekken die IenW in oktober en november 2018 hield op 9 plekken in Nederland. Bij de gesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig.  Van de totale opbrengst is een analyse gemaakt. Lees verder op de pagina Opbrengst van de luchtvaartgesprekken.

Documenten participatie luchtvaart

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten participatie luchtvaart","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"20","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"178397"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.