Documenten Lelystad Airport


Documenten Lelystad Airport 2021

 • Bijlage bij kamerbrief:
 1. Passende Beoordeling Lelystad Airport (13 januari 2021)
 2. Bijlage 1: Achtergronddocument over berekeningen behorend bij passende beoordeling Lelystad Airport (13 januari 2021)
 • Achtergrondinfo bij Kamerbrief
  De digitale bijlagen bij de passende beoordeling bevatten invoergegevens (GML bestanden) en rekenresultaten van de AERIUS berekeningen. De resultaten en conclusies van deze berekeningen zijn opgenomen in de passende beoordeling. Indien u vragen heeft over deze bijlagen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met 070 456 89 99, directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 1. Aanbieding Passende Beoordeling Lelystad Airport (per e-mail, 30 oktober 2020)
 2. Brief met antwoord aanvullende vragen Passende Beoordeling Lelystad Airport (30 november 2020)
 3. Brief met antwoord aanvullende vragen Passende Beoordeling Lelystad Airport (18 december 2020)
 4. Brief met erratum Passende Beoordeling Lelystad Airport (13 januari 2021)
 5. Bijlage 2: Resultaat verschilberekening bestaand recht en huidig gebruik Lelystad Airport (12 januari 2021)
  Met als onderliggende gml-bestanden:
  a. Invoerbestand voor berekening bestaand recht Lelystad Airport
  b. Invoerbestand voor berekening huidig gebruik Lelystad Airport
 6. Bijlage 3: Resultaatbestand berekening effect van 10.000 vliegtuigbewegingen (22 oktober 2020)
  Met als onderliggende gml-bestand:
  a. Invoerbestand voor berekening 10.000 vliegtuigbewegingen
 7. Bijlage 4: Resultaatbestand berekening effect van 45.000 vliegtuigbewegingen inclusief verkeersaantrekkende werking (28 oktober 2020)
  Met als onderliggende gml-bestanden:
  a. Invoerbestand voor berekening wegverkeer in referentiesituatie
  b. Invoerbestand voor berekening 45.000 vliegtuigbewegingen (inclusief wegverkeer bij 45.000 vliegtuigbewegingen)
 8. Bijlage 5: Vergelijking bestaand recht en huidig gebruik op hexagonniveau voor Lelystad Airport.
 9. Bijlage 6: Resultaat verschilberekening bestaand recht en huidig gebruik Schiphol (26 oktober 2020)
  Met als onderliggende gml-bestanden:
  a. Invoerbestand voor berekening bestaand recht Schiphol
  b. Invoerbestand voor berekening huidig gebruik Schiphol
 10. Bijlage 7: Resultaatbestand verschilberekening proefdraaien bij 45.000 vliegtuigbewegingen. (26 november 2020)
 • Actualisatie verkeerscijfers Lelystad Airport
  Achtergrondnotitie bij de verkeersmodelberekeningen die zijn uitgevoerd door 4Cast. Dit rapport beschrijft de actualisatie van de verkeersmodelberekeningen en wordt als achtergrondinformatie beschikbaar gesteld.

Documenten Lelystad Airport 2020
 

 


 

Documenten Lelystad Airport 2019
 

 • Meten en monitoren vliegtuiggeluid Lelystad Airport, Kamerbrief 18 december 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen meldt de uitkomsten van een aantal onderzoeken naar het meten en monitoren van geluid en geluidhinder van vliegtuigen. Ook beschrijft zij de hoofdlijnen van het integrale monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport.
   
 • Integraal Monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport 2020 – 2023, 18 december 2019
  Voor de milieueffectrapportage (MER) zijn de te verwachten milieueffecten van Lelystad Airport in beeld gebracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoekt in welke mate deze aannames zich in praktijk voordoen. Dit gebeurt met het integraal Monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport 2020 – 2023.
  Bijlagen bij Integraal Monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport 2020-2023, 18 december 2019
   
 • Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven
  van Amsterdam Airport Schipho
  l, Kamerbrief 9 december 2019
  Onafhankelijke analyse (Engelstalig) door bureau M3 naar de werking van de Verkeersverdelingsregel Amsterdam Airport Schiphol – Lelystad Airport (VVR) in de praktijk.
   
 • Beantwoording schriftelijke vragen Programma Aanpak Stikstof (PAS) en luchtvaart, Kamerbrief 15 oktober 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in relatie met de luchtvaart. Zij gaat in op:
  • stikstofdepositie;
  • vergunningen van luchthavens in het kader van de Wet natuurbescherming;
  • route-alternatieven Wezep;
  • appendices van het wettelijk rekenvoorschrift voor geluidberekeningen regionale luchthavens.
    
 • Beantwoording Kamervragen over vliegroutevarianten en de Noord-Veluwse gemeenten, Kamerbrief 15 oktober 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Gemeenten Noord-Veluwe stoppen overleg met ministerie over laagvliegroutes Lelystad Airport' en 'Bestuurlijk draagvlak luchtvaart brokkelt af: vier Gelderse gemeenten uit overleg'.
   
 • Beantwoording Kamervragen over reactie Provinciale Staten Overijssel op de inregelperiode van Lelystad Airport, Kamerbrief 15 oktober 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Politieke partijen Overijssel over besluit Lelystad Airport: Neemt de minister ons wel serieus?'
   
 • Stand van zaken verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport, Kamerbrief 25 september 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de start van het besluitvormingstraject van de Europese Commissie (EC) voor de verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport. Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie (EC) zit als bijlage bij de brief.
   
 • Diverse onderwerpen luchtvaart, Kamerbrief 5 september 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen uit de luchtvaart:
  • stand van zaken Luchtvaartnota;
  • notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening;
  • civiel-militaire samenwerking luchtverkeersdienstverlening;
  • stand van zaken iCAS;
  • aanpak stikstofdepositie;
  • voorbereiding luchtverkeersdienstverlening Lelystad Airport;
  • vervolg aanpak geluidshinder in Eijsden.
    
 • Nota van antwoord wijziging luchthavenbesluit Lelystaad Airport, Kamerbrief 2 juli 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen geeft een nadere toelichting op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad (wijzigingsbesluit) en de bijbehorende nota van antwoord.
   
 • Beantwoording Kamervragen notificatie verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport, Kamerbrief 17 mei 2019
  De Europese Commissie heeft meer tijd nodig om te reageren op de verkeersverdelingsregel (VVR) Schiphol-Lelystad. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.
   
 •  Diverse onderwerpen luchtvaart, Kamerbrief 18 april 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen uit de luchtvaart:
  • Jaarverslag Omgevingsraad Schiphol 2018;
  • stresstests stroomnetwerk Schiphol;
  • luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Qatar;
  • civiel-militaire samenwerking luchtverkeersdienstverlening;
  • Eindhoven na 2019: aanvulling analysefase;
  • advies proefcasus Eindhoven Airport;
  • aanpak geluidshinder Eijsden;
  • historische luchtvaart;
  • Schiphol;
  • programmering en participatie 2019;
  • stand van zaken Luchtvaartnota;
  • advies Raad Leefomgeving en Infrastructuur;
  • evaluatie studie EASA;
  • toezicht arbeids- en rusttijden bij buitenlandse luchtvaartmaatschappijen;
  • sociale normen in de luchtvaart;
  • vliegverkeer ter hoogte van Oegstgeest en Alkmaar.
    
 • Verkenning routewijziging rond Wezep, rapport To70 16 april 2019
  Verkenning van routewijzigingen van Lelystad Airport rond Wezep door bureau to70 van 16 april 2019.
   
 • Afschrift brief Handhavingsrapportage Lelystad Airport 2018, 12 april 2019
  Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met een reactie op de jaarrapportage geluid van de luchthaven Lelystad Airport over het gebruiksjaar 2018
   
 • Beantwoording Kamervragen over de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad Airport, Kamerbrief 26 maart 2019
  Op 14 februari 2019 zijn Kamervragen gesteld door de Kamerleden Kröger en Bromet (GroenLinks) over stikstofdepositie. De beantwoording van de vragen leest u in de bijlage.
   
 • Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels, Kamerbrief 26 maart 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels' en de berichten over de brandbrief van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Van Raan en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren).
   
 • Notificatie verkeersverdelingsregel Schiphol Lelystad Airport, Kamerbrief 25 maart 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de aanpassing en aanmelding (notificatie) van de verkeersverdelingsregel van Schiphol en Lelystad Airport.
   
 • Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport, Kamerbrief 25 maart 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de aanpassing en aanmelding (notificatie) van de verkeersverdelingsregel van Schiphol en Lelystad Airport.
   
 • Leeswijzer wijzigingen luchthavenbesluit Lelystad Airport, januari 2019
  De leeswijzer gaat in op de inhoud van de wijzigingen het Luchthavenbesluit en de in de MER onderzochte milieueffecten.
   
 • Kaart en filmpjes over routes Lelystad Airport, januari 2019
  Lelystad Airport heeft voor vakantievluchten drie soorten routes. Routes dichtbij de luchthaven (de zogeheten B+ routes), voor starten en landen vanaf Lelystad Airport. De aansluitroutes (in het middelhoge luchtruim), die vliegtuigen naar het hogere luchtruim leiden. De zogeheten snelwegen (in het hogere luchtruim)zijn bestaande routes.
   
 • Milieueffectrapportage (MER) Lelystad Airport, januari 2019
  Voor grootschalige projecten is een milieueffectrapportage (MER) verplicht. Dit rapport laat zien wat de te verwachten effecten van het project zijn op de mens, natuur en milieu. Met dit rapport kan een zorgvuldig besluit genomen worden over de uitvoering van het project. In deze map vindt u documenten over de milieueffectrapprotage Lelystad Airport.
   
 • Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Airport, Kamerbrief 11 januari 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad naar de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit gaat onder meer over wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten. De minister gaat daarbij in op de inhoud van het besluit en op de procedure van de voorlegging.

Documenten Lelystad Airport 2018
 

 • Vliegroutes kleine luchtvaart Lelystad Airport en windmolens, rapporten NLR en To70,  december 2018
  NLR en To70 maken een inschatting van de veiligheidsrisico's bij de aanleg van windmolens in Flevoland volgens Windplan Groen en de vliegroutes voor de kleine luchtvaart (VFR-routes) en de vastgelegde (IFR) instrumentprocedures.
   
 • Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Airport, Kamerbrief 14 december 2018
  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad Airport (Luchthavenbesluit Lelystad).
   
 • Diverse onderwerpen luchtvaart, Kamerbrief 28 november 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen uit de luchtvaart:
  • vastleggen 10.000 vliegtuigbewegingen Lelystad Airport;
  • uitvoeringstafel Eindhoven Airport;
  • verbouwing verkeerstoren op Schiphol;
  • aanpak geluidshinder Eijsden;
  • voortgang Luchtvaartnota;
  • Aviation Summit 2018 in Wenen;
  • mogelijkheden tot het weren van EU luchtvaartmaatschappijen;
  • moties over verdrag voor luchtdiensten Curaçao-Qatar;
  • beleidsbrief klimaatbeleid luchtvaart;
  • contract Schiphol en Procheck International;
  • Jaarplan Omgevingsraad Schiphol (ORS);
  • vervolgacties beleidsdoorlichting artikel 17 Luchtvaart;
  • Onderwerkregeling graanresten.
    
 • Meten vliegtuiggeluid en reactie op evaluatie Regiegroep Belevingsvlucht, Kamerbrief 18 oktober 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de rol die metingen van vliegtuiggeluid kunnen spelen in relatie tot berekeningen ervan. Daarnaast geeft zij een reactie op de evaluatie van de Regiegroep Belevingsvlucht.
   
 • Geen vracht op Lelystad Airport, Kamerbrief 12 juli 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over Lelystad Airport. Door de luchthaveninfrastructuur en de lengte van de start- en landingsbaan is het feitelijke gebruik van de luchthaven beperkt tot bepaalde typen luchtvaartuigen. Hierdoor is groot vrachtverkeer op Lelystad Airport niet mogelijk.
   
 • Aanbieding evaluatie belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport, Kamerbrief 9 juli 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de belevingsvlucht over de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport.
   
 • Diverse-onderwerpen-luchtvaart, Kamerbrief 20 juni 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen over de luchtvaart:
  • regionale luchthavens;
  • onderwerpen rondom Lelystad Airport;
  • (rollenscheiding) milieueffectrapportage MER;
  • aangepaste versies SEO rapporten 'Capacity demand at Schiphol Airport in 2023' en 'Capacity demand at Schiphol Airport in 2030';
  • meten van vliegtuiggeluid;
  • verkeersverdelingsregel;
  • Emirates Airline;
  • uitfasering vervuilende vliegtuigen;
  • rapportage CO2-emissies luchtvaart.
    
 • Advies Commissie voor de m.e.r. Lelystad Airport, Kamerbrief 18 april 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het geactualiseerde advies van de Commissie voor de m.e.r. over Lelystad Airport naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij aan welke vervolgstappen zij wil zetten. Ook gaat zij in op het onderzoek naar het risico op vogelaanvaringen. Tot slot behandelt zij de gehanteerde functiescheiding bij de totstandkoming van de actualisatie van het MER.
   
 • Aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport, Kamerbrief 21 februari 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de actualisatie van het milieueffectrapport (MER) over Lelystad Airport en het ontwerp van de tijdelijke aansluitroutes voor deze luchthaven. Ook gaat zij in op de verdere planning voor Lelystad Airport.
Cookie-instellingen