Inspraak Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Op 15 mei heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Luchtvaartnota gepubliceerd. In de nota staan de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van de burgerluchtvaart. De nieuwe koers is gericht op een veilige luchtvaart met een sterk netwerk van internationale verbindingen, minder overlast voor mensen en minder impact op het milieu.

Groei verdienen

De sector kan groei verdienen door vermindering van de negatieve effecten van vliegen voor leefomgeving en klimaat. Daarnaast beschrijft de nota hoe het ministerie het nieuwe beleid wil uitwerken. De randvoorwaarden zijn de leidraad bij het maken van keuzes voor nieuw beleid. Nu start de zienswijzeperiode, waarin iedereen kan reageren. Streven is de Luchtvaartnota eind dit jaar definitief vast te stellen.

Inspraak

Van 29 mei tot en met 9 juli kon iedereen zijn mening (zienswijze) geven over de Ontwerp-Luchtvaartnota, het bijbehorende rapport over de milieueffecten (het plan MER) en de passende beoordeling op de website Platform Participatie.

Wat gebeurt er met uw mening?

Uw mening (zienswijze) wordt voorzien van een reactie in een Nota van Antwoord (NvA). Er komt een kabinetsreactie op de zienswijzen, adviezen en de toetsen.  Verwacht wordt dat hierna de Luchtvaartnota 2020-2050 eind 2020 door het kabinet kan worden vastgesteld.

tijdlijn luchtvaartnota

Verkenningsfase

Het kabinet heeft in oktober 2017 met het regeerakkoord het startsein gegeven voor een nieuwe Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Na regionale gesprekken met belanghebbenden en omwonenden sloot eind 2018 de verkenningsfase van de Luchtvaartnota. Het doel van deze fase was om te luisteren naar wat Nederlanders vinden van de luchtvaart en om maatschappelijke zorgen en wensen in kaart te brengen. Dit gebeurde met focusgroepen, achtergrondgesprekken, een publieksonderzoek, negen regionale luchtvaartgesprekken en een nationale Luchtvaartdag. Het resultaat van de verkenningsfase staat in de Bloemlezing.

Voorbereidingsfase

Hierna is in 2019 voor de Luchtvaartnota de procedure voor een milieueffectrapportage doorlopen: de plan-MER. Daarin in door een onafhankelijk consortium in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van verschillende mogelijke beleidskeuzes op de omgeving, zoals geluidshinder of effecten op het milieu, en wordt ook ingegaan op de economische effecten. De eerste stap in deze procedure was het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin stond welke onderwerpen (reikwijdte) IenW in het plan-MER wilde laten onderzoeken, en met welke diepgang (detailniveau). De NRD heeft van 20 maart tot en met 16 april 2019 in Nederland ter inzage gelegen.

De resultaten van de zienswijzen zijn meegenomen bij de plan-MER en bij het opstellen van de Ontwerp-Luchtvaartnota. Daarnaast zijn onder meer de position papers van belanghebbenden, diverse onderzoeken, discussies met verschillende stakeholders en internationale ontwikkelingen betrokken.

Zienswijzefase

Tot 9 juli kan iedereen een mening geven over de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 door een zienswijze in te dienen. De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is opgebouwd rond vier publieke belangen. Dit zijn:

1. veiligheid luchtvaart in de lucht en op de grond

2. Nederland internationaal goed verbonden

3. een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

4. duurzaamheid

Vanuit deze vier publieke belangen bekijkt de Rijksoverheid of groei van de luchtvaart mogelijk is. De capaciteit in de lucht en op de grond is hier de uitkomst van.

Plan-milieueffectrapport (plan-MER)

IIn het plan-MER worden de effecten op de leefomgeving in beeld gebracht. Daarnaast presenteert het plan-MER ook een overzicht van de verwachte economische effecten van het voorgenomen beleid. De aangeboden stukken liggen vanaf 29 mei zes weken lang ter inzage.

Naast de Ontwerp-Luchtvaartnota is het plan-MER en de Nota van Antwoord (NvA) op de ingediende zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) openbaar gemaakt. Ook is er door het consortium van partijen in opdracht van het Rijk een passende beoordeling uitgevoerd op de voorkeursstrategie. Op grond van de Wet natuurbescherming is een passende beoordeling van de ontwerp Luchtvaartnota opgesteld. Hierin wordt de mogelijke verandering van de milieudruk op Natura2000-gebieden en de risico’s in beeld gebracht.

Naast de zienswijzen door belanghebbenden heeft IenW ook een aantal specifieke adviezen op de Ontwerp-Luchtvaartnota uitgevraagd: aan de commissie voor de MER, een commissie van economen en een commissie onder leiding van Cohen die de voorstellen voor bestuur en samenwerking zal beoordelen. Daarnaast zijn de LVNL en de ILT gevraagd voor een uitvoerings- en handhavingstoets.

Vaststellingsfase

Na het verwerken van de adviezen en zienswijzen zal het kabinet naar verwachting eind dit jaar de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 vaststellen.

Cookie-instellingen